ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
Asthma The Pendulum from Specialists to Primary Care Physicians
.
🏆 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย สำหรับแพทย์
🔸 นพ.ณัฐ ฉัตรชัยรัตนเวช
แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

🏆 รางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัย สำหรับแพทย์
🔸 พญ.วิภาดา เดชอำนาจกุล
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดกุมารศาสตร์โรคภูมิแพ้และและภูมิคุ้มกัน

🏆 รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย
🔸นพ.กษิดิศ วังอนุสรณ์
แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์
🔸 นพ.ธนพล เขียวอ้น
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
🔸นพ.กฤตธี ติระกิจพานิช
แพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต
🔸พญ.ธมนวรรณ โสระเวช
แพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา


ในการประชุมใหญ่ประจำปี สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท