คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” รองคณบดีฝ่ายการคลังและแผน “

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี เทเลอร์
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” รองคณบดีฝ่ายการคลังและแผน ”
.
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 419 / 2567
สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567