คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.นคร มธุรดาวงศ์ อาจารย์ประจำสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.นคร มธุรดาวงศ์
อาจารย์ประจำสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
.
มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2567
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566
สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2567