คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น” ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
“บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น” ประจำปี 2566
.
?ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
?ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์) และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุด้วยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
?ประเภท ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ และลูกจ้างชั่วคราวที่บรรจุด้วยวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี