คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น” ประจำปี 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่น” ประจำปี 2566
.
? อาจารย์ดีเด่นด้านความเป็นครูแพทย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอารยา ศรัทธาพุทธ
สังกัดภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
.
? อาจารย์ดีเด่นด้านวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม)
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ธรรมนาถ เจริญบุญ
สังกัดภาควิชาระบาดวิทยา สถานวิทยาศาสตร์คลินิก
.
? อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ชื่นชูจิตต์
สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ สถานวิทยาศาสตร์คลินิก