ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

 

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

(กำหนดการเป็นไปตามปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาของแต่ละสาขาวิชาดังเอกสารแนบท้าย)

 • ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

 • ประกาศเรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 :  Download  

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว : Download  
 • สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  :  Download    
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  : Download
 • สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  :  Download  
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก  : Download
 • สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) : Download   
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์  (หลักสูตรนานาชาติ) : Download   
 • สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (นานาชาติ) : Download
 • Program in Stem Cell Biology and Technology (International Program)
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)  : Download  
 • แบบฟอร์มกรอกข้อมูลผู้สมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)  : Download