Entries by อรพรรณ บุญเรือง

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์ ดนตรีแพทย์โดม” 

โครงการ “อารมณ์สุนทรีย์ ดนตรีแพทย์โดม” .ขอเชิญนักศึกษาแพทย์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้สนใจ ร่วมแบ่งปันความสุขด้วยเสียงเพลง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่  https://rb.gy/1srbkh.โดยกิจกรรมจะจัดทุกวันพุธ และวันศุกร์ ช่วงเวลา 12.00-13.00 น.ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น1 อาคารคุณากร   สอบถามข้อมูลได้ที่งานกิจการนักศึกษาโทรศัพท์ 02-926-9701

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และแผนผังที่นั่งสอบ ในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2567

F 08 2024

โครงการซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์กรดนิวคลีอิก โดยใช้เทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี MALDI-TOF Mass Spectrometry ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด

81