Entries by อรพรรณ บุญเรือง

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย (กสพท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ 3 Admission

F 11.06.2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ชุดโต๊ะ 2 ลิ้นชัก พร้อมโต๊ะต่อข้างชนิดมีลิ้นชักคีย์บอร์ด ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10