เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรม ทำงานเพื่อสังคม