FAQ-icon1

คำถามที่ถามบ่อย

 

1.ผู้วิจัยควรส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาด้านจริยธรรมการทำวิจัยในคนเมื่อใด?

ตอบ

ก่อนเริ่มดำเนินการวิจัยทุกครั้ง หากโครงการวิจัยใดได้ดำเนินการไปแล้วก่อนยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯจะไม่ให้การรับรองโครงการย้อนหลัง โดยจะลงวันที่รับรอง ณ วันที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น

2.กรณีผู้วิจัยซื้อ Enzyme human amylase (purified) จากน้ำลายหรือตับอ่อนของมนุษย์จากบริษัท เพื่อทำการทดลองในหลอดทดลอง งานวิจัยลักษณะนี้ผู้วิจัยต้องเสนอโครง-ร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือไม่?

ตอบ

ผู้วิจัยไม่ต้องยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในคน เนื่องจากเป็นการวิจัยที่ทำในหลอดทดลอง โดยผู้วิจัยไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างจากมนุษย์โดยตรง(เป็นการซื้อ Enzyme จากบริษัท) แต่หากผู้วิจัยต้องการใบรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้วิจัยก็สามารถยื่นโครงร่างการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ ได้