การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ มีแบบฟอร์มที่แบ่งตามประเภทการรายงาน ดังนี้ 

 

1. รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร
 • เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6 เดือน
 • ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจั

 

2. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบัน

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร
 • เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร
 • ทันที ภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์
 • ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในสถาบันที่ไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร
 • ทันที ภายใน 7 วันปฏิทินหลังผู้วิจัยหลักทราบเหตุการณ์
 • ผู้วิจัยหลักรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

  

3. การรายงาน SUSARS ในสถาบัน

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร
 • SUSARs ในสถาบันที่ทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร

 

 • รายงานโดยเร็วภายใน 7 วันปฏิทิน หลังจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยทราบเหตุการณ์
 • ข้อมูลจากการติดตามที่เกี่ยวข้องและรายงานที่สมบูรณ์โดยเร็ว ภายในอีก 8 วันปฏิทิน (หากรายงานฉบับแรกไม่สมบูรณ์)
 • ข้อมูลใหม่ที่สำคัญในรูปรายงานการติดตามผล ภายใน 15 วันปฏิทิน
 • Sponsor Form
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • SUSARs ในสถาบันที่ไม่ถึงกับทำให้อาสาสมัครเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายคุกคามชีวิตอาสาสมัคร

 

 • โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน หลังจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยทราบเหตุการณ์
 • ข้อมูลการติดตามผลเพิ่มเติมควรจัดส่งโดยเร็ว
 • Sponsor Form
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

  

4. การรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของความเสี่ยงของอาสาสมัครและข้อแนะนำจาก IDMC

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ อันส่งผลให้เพิ่มความเสี่ยงของอาสาสมัครและประเด็นใหม่ ๆ ซึ่งส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาสาสมัครหรือการดำเนินการวิจัย
 • โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน
 • Sponsor Form
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • ข้อแนะนำจาก IDMC
 • โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน
 • Sponsor Form
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

  

5. การรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงนอกสถาบัน

ต้องรายงานอะไร กรอบเวลาส่งรายงาน รายงานอย่างไร ใครรายงานต่อใคร
 • SUSARs จากสถาบันอื่นในประเทศไทยและต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • เป็นระยะอย่างน้อยทุก 6 เดือน
 • แบบเอกสารที่ MF 18  พร้อมกับรายงานสรุปย่อชี้ประเด็นสำคัญ หรือแบบรายงานแสดงรายการ (sponsor form) พร้อมกับรายงานสรุปย่อโดยชี้ประเด็นสำคัญ
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาสาสมัคร
 • โดยเร็วภายใน 15 วันปฏิทิน
 • แบบรายงานแสดงรายการ (sponsor form)
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
 • รายงานประเภทอื่น
 • ทุกปี
 • แบบรายงานแสดงรายการ (sponsor form)
 • ผู้สนับสนุนการวิจัยรายงานต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย