อาจารย์

รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
รองคณบดีฝ่ายคลังและแผน

ผศ.ดร.นพ.สิระ นันทพิศาล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและกิจการพิเศษ

ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

นพ.ดลลชา วาริชย์การ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการคลังและบริหาร

บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางสาวปัณฑ์ณัฐ  ปานพรม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นายสิทธิพงศ์  ฤทธิ์สยอง
นักวิชาการศึกษา

กัลยา นามสีฐาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสุวรรณี  คล้ายเชียงราก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกันยา  คุมมงคล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวอรยา จ้องสระ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุรีรัตน์  แปลงนารถ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

อัญชลี  แซ่โง้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางบังอร  แดงด้วง
นักการภารโรง

นางณิชาภา  ธรรมทันตา
นักการภารโรง

หน่วยงานประชาสัมพันธ์

อรพรรณ บุญเรือง
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สรัญญา สุวรรณ์วงค์
นักประชาสัมพันธ์

หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์

บุญส่ง ลีลาชาต
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

อาทิตยา เรืองรุ่งชัยกุล
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

หน่วยงานอาคาร และยานยนต์

นางสาวมัลลิกา  อิ่มมาก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นายศุภรัตน์  นิตย์สมบรูณ์
พนักงานขับรถ

นายสมชาย  น้อยใหม่
พนักงานขับรถ

นายนิเวศน์  นราทัศน์
พนักงานขับรถ

นายณัฐกิตติ์  วัฒนาพาณิชย์
พนักงานขับรถ

นายคณน  เทียนอร่าม
พนักงานขับรถ

นายประพนธ์  อินทร์พรหม
พนักงานขับรถ

นายกฤษดา  ทองเชื้อ
พนักงานขับรถ

นายสุนทร เนียมบุญเจือ
พนักงานขับรถ

นายปรเมศวร์  รอดราชา
พนักงานขับรถ

หน่วยงานช่าง

นายจตุพร  ขำศิริ
ช่างเทคนิค

นายประพันธ์  ผันปัญญา
ช่างเทคนิค

นายสงคราม  พึ่งมั่น
ช่างเทคนิค