การจัดการความรู้
Knowledge Management
เกี่ยวกับ KM
คณะกรรมการ KM
บทความ
โครงการ KM
สรุปองค์ความรู้จากการประชุมกลุ่มอาจารย์
กิจกรรม
ติดต่อเรา
บทสัมภาษณ์
 
 
 
 

 การจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๗

 
วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 

วัตถุประสงค์
1.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาทักษะการสอนและการเป็น tutor ของอาจารย์
2.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาให้เกิดงานวิจัยเพิ่มขึ้น
3.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีทักษะที่จำเป็นต่องานในหน้าที่เพิ่มขึ้น
4.  ใช้การจัดการความรู้เพื่อ พัฒนาให้คณะแพทยศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

แผนดำเนินการ (Action Plan)
1. แผนการบ่งชี้ จัดหมวดหมู่และเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์
2. แผนการสร้างและแสวงหาความรู้
3. แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. แผนการสังเคราะห์ความรู้และจัดพิมพ์เผยแพร่
5. แผนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
 

1.แผนการบ่งชี้ จัดหมวดหมู่และเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์
•  ดำเนินการสำรวจ รวบรวมผลงานที่เป็นจุดเด่น ด้านการสอน การวิจัย และแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสถาน
สาขาวิชา และหน่วยงานต่างๆของคณะแพทย์ แล้วนำมาจัดหมวดหมู่ เผยแพร่บน Website ของคณะ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้ภายใน
•  ดำเนินการสรุปความรู้ จากเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆของกลุ่มอาจารย์ เช่น การประชุมกลุ่ม tutor การทำ case conference และ journal clubเพื่อจัดหมวดหมู่และบันทึกเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ต่ออาจารย์ที่สนใจแต่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาในภายหลัง 
 

2. แผนการสร้างและแสวงหาความรู้
• สำรวจความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เทคนิคการพัฒนางานวิจัย และแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยสำรวจจากแหล่งความรู้ภายนอกอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อเตรียมเชิญผู้รู้จากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ใหม่และประสพการณ์ให้กับบุคลากรภายในคณะ
• วิเคราะห์และ สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยภายในคณะ เผยแพร่บน website ของ
คณะ 
 

3. แผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
•  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับอาจารย์ บุคลากร ทุกๆ 2 เดือน โดยเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติดีเด่น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ 
 

4. แผนการสังเคราะห์ความรู้และจัดพิมพ์เผยแพร่
  กำหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นจดหมายเหตุ และ weblog ต่อไป 

5. แผนการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
    ส่งเสริมโครงการสร้างนวัตกรรม ในสาขาวิชา จัดประกวดผลงานนวัตกรรม
 

แผนงานสืบเนื่อง
•     KM กลุ่มข้ามสายงาน
•     KM ภายในหน่วยงาน
•     KM ส่วนบุคคล