ลำดับ ชื่อเรื่อง จัดทำโดย

1
ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง อ.นพ.อรรถพล พินิจพัชรเลิศ
2
วัณโรคปอด : ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป อ.นพ.ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง
3
คู่มือโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน ผศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
4
การส่งเสริมสุขภาพตามสภาพปัญหาของชุมชน ผศ. เพ็ญศรี กวีวงศ์ประเสริฐ
5
การพัฒนางาน กับ การจัดการความรู้ รศ.นพ.วิวัฒน์ พุทธวรรณไชย
6
วิจัยคุณภาพชีวิตประชากร ผศ.ดร.ศรีเมือง พลังฤทธิ์
7
โรคกระดูกพรุน อ.พญ.ชื่นชม ชื่อลือชา
8
โรคลมชัก การปฐมพยาบาล และความรู้สำหรับประชาชนทั่วไป นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
9
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสัน นพ.ประวีณ โล่ห์เลขา
10
การเห็นหยากใยลอยไปลอยมาทำให้ตาบอดได้หรือไม่ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์,นายแพทย์ศุภชัย กิจศิริไพบูลย์
11
ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์

 
 
 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)