จำนวนผู้เยี่ยมชม 23228 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2558)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2558
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
การเบ่งบานที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
Interlaboratory comparison for urinary trans, trans-muconic acid testing in Rayong province (เปรียบเทียบการตรวจ trans, trans-muconic acid ในปัสสาวะ ระหว่างห้องปฏิบัติการในจังหวัดระยอง)
Chanthip Intawong, Rojana Khunkitti, Nalinee Sripaung, Chularat Yapun, Prathoomporn Buachoom, Vitchayut Tupwongse, Pornchai Sithisarankul
Anti-inflammatory and antioxidant activities of the Thai traditional remedy called “Leard-ngam” and its plant ingredients (ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตำรับยาเลือดงาม และส่วนประกอบในตำรับ)
Chakrapanpong Threrapanithan, Nuanjan Jaiaree, Arunporn Itharat, Sunita Makchuchit, Pakakrong Thongdeeying, Sumalee Panthong
การคัดกรองอาการที่นอกเหนือจากอาการทางการเคลื่อนไหว ในผู้ป่วยโรคพาร์กินสันชาวไทยด้วยแบบประเมินอาการที่นอกเหนือจากอาการทางการเคลื่อนไหว ฉบับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทียู เอ็นเอ็มเอส)
ประวีณ โล่ห์เลขา, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
การสำรวจจำนวนบุคลากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
พุทธิชัย แดงสวัสดิ์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, ดุสิต จันทยานนท์, ฉันทนา จันทวงศ์
การจำแนกเชื้อ Neisseria spp. โดยเทคนิค Matrix-assisted laser desorption/ionization–time of flight (MALDI-TOF) mass spectrometry
ปริศนา บัวสกุล, จันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, ปิยะนุช โนจา, อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ
การนำการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (Transformative Learning) มาใช้ในการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิรินาถ ตงศิริ, วนาพร วัฒนกูล, สตางค์ ศุภผล, อริยพร คุโรดะ, สุวดี เอื้ออรัญโชติ
ความตรงเชิงพยากรณ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และคะแนนสอบคัดเลือก กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 โครงการรับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พิศิษฐ วัฒนเรืองโกวิท, บงกช เอี่ยมชื่น, กาญจนา จำแนกทาน
ความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการอายุรศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาภรณ์ พิลึก
ผลของการเติมโคเอนไซม์คิวเทนในน้ำยาแช่แข็งแบบเนื้อแก้ว ต่ออัตราการรอดชีวิตของไข่มนุษย์ที่เลี้ยงภายนอกร่างกายจนเจริญเต็มที่
นพรัตน์ จันสนธิ, เจริญไชย เจียมจรรยา, พัชรา วิสุตกุล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนในน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อนและในบริเวณผิวเยื่อบุโพรงมดลูกต่อการฝังตัวของตัวอ่อน
กัลยาวัฒน์ หุตะโชค, เจริญไชย เจียมจรรยา, พัชรา วิสุตกุล, สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
ผลของการเติมโคเอนไซม์คิวเทนในน้ำยาแช่แข็งต่อคุณภาพและการแตกหักของสายดีเอ็นเอในอสุจิที่ผ่านกระบวนการแช่แข็งแบบเนื้อแก้วในชายที่มีอสุจิปรกติ
เกศนิษา นรสิงห์, เจริญไชย เจียมจรรยา, พัชรา วิสุตกุล, ตรีทิพย์ รัตนวรชัย
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมกับระยะเวลาการสกัดและการศึกษาความคงตัวของผงยาตำรับตรีผลา
สร้อยเพชร เนตรอนงค์, พีระพงค์ กิติภาวงค์, ศรีโสภา เรืองหนู, อรุณพร อิฐรัตน์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรักษาโรคเรื้อรังของหมอพื้นบ้านในจังหวัดลำพูน
กวิตาภัทร มงคลนำ, อรุณพร อิฐรัตน์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย
บทปริทัศน์
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู: การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเปรียบเทียบในประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
พงศกรณ์ ไชยสุรินทร์, ณตพล ศุภณัฐเศรษฐกุล
บทความพิเศษ
การพิมพ์อวัยวะ 3 มิติ
สมชัย บวรกิตติ, มานพ พิทักษ์ภากร, วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
จดหมายถึงบรรณาธิการ
เรื่องของ MERS
สมชัย บวรกิตติ
จากราชบัณฑิตยสภา
ปานเทพ สุทธินนท์
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น