จำนวนผู้เยี่ยมชม 19188 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2558)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2558
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
เหลียวหลัง แลหน้า 25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัลลี สัตยาศัย
นิพนธ์ต้นฉบับ
Health assessment for confined space work permit at a regional hospital in Thailand
Theerasit Chernbamrung
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาด้วยวิธีการบริหารศีรษะซีมอนต์ (Semont maneuver) กับการรักษาโดยการหมุนศีรษะให้ตะกอนหินปูนกลับเข้าที่ (Canalith repositioning procedure: CRP) ในโรคหินปูนในหูชั้นในหลุด
ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง, ระพีวรรณ กนกเสถียรวงศ์
การติดเชื้อในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่ำในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี: อุบัติการณ์ของการติดเชื้อ เชื้อก่อโรค และปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษา
ธีรพงษ์ ตั้งบวรวีรกุล, พยุงศักดิ์ บุญโก้, กิติยา ศรีสมโภชน์, ชุติพันธุ์ พันธุ์ประทุม, นลินี ประกอบวณิชกุล, วิน เตชะเคหะกิจ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการรับบริการในห้องฉุกเฉินนานกว่า 4 ชั่วโมงของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ, อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ผลของความเร็วในการปั่นจักรยานวัดงานต่อปริมาณน้ำตาลกลูโคสและกรดแลคติกในเลือดหลังออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
จิตานันท์ เหล่าศิริไพศาล, พรรษา อมรมงคล, ปภาวี ชูภาระ, วิภาวี จันทรัตน์
การฝึกอบรมการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (มูเดิ้ล)
สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์, พรชนก นุชนารถ, รุจิรา เลิศกิตติวรากุล, ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ญาณีนาถ สุวรรณชัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่องการเลือกขนาดตัวอย่างและการใช้สถิติที่เหมาะสมกับการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เสาวรัตน์ แก้วใจเย็น, รินรดี พรวิริยะสกุล
การจัดการความปวดของผู้ป่วยผู้ใหญ่ หลังการผ่าตัดช่องท้องแผนกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
จิราพร คำแก้ว, สิริพรรณ พัฒนาฤดี, ณัฏฐดา อารีเปี่ยม
บทปริทัศน์
บทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งตับ
อรรถพล พินิจพัชรเลิศ
ยากระตุ้นการหดตัวกล้ามเนื้อหลอดเลือดที่ใช้ในห้องฉุกเฉิน
อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ซูชิ และซาซิมิ: การปนเปื้อนของแบคทีเรีย และหนอนพยาธิ แนวทางการป้องกัน
ประเสริฐ สายเชื้อ, อมรรัตน์ จำเนียรทรง
ปกิณกะ
หมวกโฆรโมโสม
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
เหตุหญิงอายุยืนกว่าชาย
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ, วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
รายงานผู้ป่วย
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับสารบิวทิลอะคริเลตจากสถานการณ์รั่วไหลที่ท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2557
รชนีกร วีระเจริญ, นพมณี สงวนพงศ์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม: กรณีศึกษาในเด็ก 1 ราย
วาสนา ฬาวิน, สสิธร เทพตระการพร, สันทณี เครือขอน
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น