จำนวนผู้เยี่ยมชม 31662 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2559)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2559
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการรับเชิญ : การคิดเชิงระบบแนวจิตตปัญญา
พัฒน ธัญญกิตติกุล
บทบรรณาธิการรับเชิญ : ทำอย่างไรให้ประเทศไทยปลอดโรคเหตุแร่ใยหิน
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
นิพนธ์ต้นฉบับ
การประยุกต์ใช้แผ่นยางปากขวดน้ำเกลือเพื่อยึดสายให้ อาหารทางหน้าท้องที่ผิวหนัง
ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
เปรียบเทียบผลการผ่าตัดสมองระหว่างเทคนิคเย็บและ ไม่เย็บเยื่อหุ้มสมองชั้นดูราในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นดูราแบบเฉียบพลัน
บุญเลิศ มิตรเมือง
ระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อ respiratory syncytial virus ในเด็กที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พรอeภา บรรจงมณี, อมรรัตน์ โรจน์จรัสไพศาล, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
ความชุกของปัญหาพฤติกรรมดูดนิ้ว กัดเล็บ ร้องหายใจกลั้น และร้องดิ้นอาละวาดของนักเรียนชั้นอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปุณยวีร์ ศรีคิรินทร์, ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย, อิสราภา ชื่นสุวรรณ
การศึกษาผลของยาเดกซาเมทาโซนในการลดภาวะหนาวสั่นภายหลังการผ่าตัดคลอดโดยการระงับความรู้สึกทางช่องไขสันหลัง
อรุณี แสงสานนท์, ศรัณย์ ศรีวสุธา, สุขุมากร วรธงไชย
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
วิทยา พิเชฐวีรชัย, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, สรันยา เฮงพระพรหม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบาดเจ็บจากการทำงานที่มีค่ารักษาพยาบาลสูง
พิชญพร พูนนาค, อดุลย์ บัณฑุกุล, อรพรรณ ชัยมณี, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์
ความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติตนเองเพื่อลดการได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานถ่ายภาพเอกซเรย์ในโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลางและเล็ก
รชนีกร วีระเจริญ, ศิวลี สุริยาปี, ฉันทนา ผดุงทศ, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
การสำรวจลักษณะการเข้ารับบริการด้านอาชีวเวชศาสตร์ที่คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลภาคตะวันออกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
วัชรอาทร ดุลยสถิตย์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, พรทิวา ยะลาทรัพย์, รัตนา ทองศรี, พนิดา ชื่นเชื่อม
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิผลของตำรับ “ยาน้ำมันสมุนไพร” ในการรักษาแผลเรื้อรัง
ณฤดล โสดา, พิมลวรรณ เสนะวงศ์, ทรัพย์สิน ทองนพคุณ
ผลของน้ำมันรำข้าวต่อการสะสมไขมันในเซลล์ไขมันชนิด 3T3-L1
จีรดา ระบาเลิศ, ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, วสันต์ ภาคลักษณ์, นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ
โปรแกรมพัฒนาเจตคติต่อบทบาททางเพศ และทักษะชีวิตต่อการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดลพบุรี
สุภาวดี วรมาลี, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วิริณธิ์ กิตติพิชัย, นฤมล เอื้อมณีกูล
การประเมินความสามารถตนเองของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิกตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ระดับปริญญาตรีกับสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุณลักษณะบัณฑิตแพทย์อันพึงประสงค์
วชิราภรณ์ กรุดปทุม, วรพล วิแหลม
บทปริทัศน์
การตรวจบาดแผลบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนักหญิงคดีข่มขืนกระทำชำเรา
ปภาณุ สุทธิประสิทธิ์
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคประสาทหูเสื่อมชนิดเฉียบพลัน
ภูรินท์ สุจิระกุล
รายงานผู้ป่วย
การลดการปนเปื้อนที่ไม่เพียงพอกรณีผู้ป่วยสัมผัสโซเดียมไฮดรอกไซด์
เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์, ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง, เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล
ปกิณกะ
กลุ่มอาการหมวกโฆรโมโสมสั้น
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น