จำนวนผู้เยี่ยมชม 24916 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
การพัฒนาวิธีการแยกเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อรกให้มีระดับความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นโดยใช้แอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อโมเลกุลบนผิวเซลล์ต้นกำเนิด
พันธิภา สุประดิษฐอาภรณ์, เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, ศิริกุล มะโนจันทร์, ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์, ดวงรัตน์ ตันติกัลยาภรณ์, ภาคภูมิ เขียวละม้าย
ประสิทธิภาพของโปรแกรมลดสิ่งแปลกปนโลหะสำหรับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบโคนบีมทางทันตกรรม
ฐิติพงศ์ แก้วเหล็ก, นันทวัฒน์ อู่ดี, กำแพง นิ่มเจริญ, ปัทมาวรรณ สมใจ, อนุพงษ์ คงสา
การประเมินการรับสัมผัสสารโทลูอีน ไซลีน อะซิโตนที่ส่งผลต่อระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออกของตำรวจจราจรที่ปฏิบัติงานในเขตภาคตะวันออก
ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์, มริสสา กองสมบัติสุข
การแสดงออกสภาพจิตใจในภาพวาดและพัฒนาการด้านศิลปะของเด็กอายุ ๙ - ๑๑ ปี
เลิศศิริร์ บวรกิตติ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์
สุภิกา แดงกระจ่าง, อนันต์ มาลารัตน์, อังศินันท์ อินทรกำแหง
การพัฒนาตัวชี้วัดความฉลาดทางสุขภาพด้านเพศสำหรับวัยรุ่นตอนต้น
อภิชา น้อมศิริ, สุนันทา ศรีศิริ, กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน, อนันต์ มาลารัตน์
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ตัดสินใจรักษาด้วยแพทย์แผนไทย
ณัฏฐ์ชนากานต์ จิระพรพงศ์, อรุณพร อิฐรัตน์, เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
การสำรวจสภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการ ใช้เลเซอร์ในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่ง
เอกรินทร์ ลักขณาลิขิตกุล, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
บทปริทัศน์
การรักษามะเร็งตับด้วยการใช้เข็มความร้อน
นพดล วิฑิตสุวรรณกุล
วิธีป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่เกิดภาวะพิษต่อตับจากการใช้ยาต้านวัณโรค
วรางคณา กีรติชนานนท์, สุริยา กีรติชนานนท์
บทบาทและเทคนิคของคลื่นเสียงความถี่สูงในการประเมินก้อนพาราไทรอยด์ก่อนการผ่าตัด
วราลี มิ่งขวัญสุข
บทความพิเศษ
การถ่ายโอนประจุสมอง
วรพรรณ เสนาณรงค์, ชิดชนก เหลือสินทรัพย์, สมชัย บวรกิตติ
สนเทศศาสตร์สารพัดโปรตีน
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ, วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
ปกิณกะ
ศิย์นเธีย เจน เฅนญ่อน เจ้าแม่อายุวัฒนะ
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ, วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
การบัญญัติศัพท์แบบถ่ายเสียง
อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรดอนในน้ำพุร้อน
สมชัย บวรกิตติ, ไพฑูรย์ วรรณพงษ์
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
รายงานผู้ป่วย
ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะบกพร่องในการหลั่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองแต่กำเนิดที่มาด้วยเรื่องน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยที่ไม่สามารถอธิบายได้
ศริยา ประจักษ์ธรรม, พรทิพา อิงคกุล
โรคพิษปลาทะเลสคอมบรอยด์จากการรับประทานอาหารคลีน
ธนพงศ์ แสงส่องสิน, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, ศิริพร โพดาพล
ดรรชนี
ดรรชนี
-
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น