จำนวนผู้เยี่ยมชม 29889 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 16 ฉบับผนวก (ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2559)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ประชุมวิชาการ 2559
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
สารคณบดี
สารคณบดี
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล
บทบรรณาธิการ
บทปาฐกถา วิวัฒนาการแพทย์ไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
บทปริทัศน์
Breast reconstruction for breast cancer
ศศิธร สุจริตธนะการ
Acquired nephrogenic diabetes insipidus: Studies of molecular mechanism at Faculty of Medicine, Thammasat University
สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ
พรีไบโอติกส์ไอโซมอลโทออลิโกแซ็กคาไรด์: การสังเคราะห์และประโยชน์ต่อสุขภาพ
จารุณี ควรพิบูลย์
การพัฒนาระบบตรวจจับสิ่งอุดตันหลอดเลือดสมองแบบทันเวลาที่ใช้งานง่ายให้ประสิทธิภาพสูงและมีคุณสมบัติส่งเสริมการใช้งานจริง
พราวทัศน์ สมบุญ, พงศ์พันธ์ เพียรพานิชย์, รัฐกานต์ วรรณา, ภูมิ ฟุ้งสร้อยระย้า, สมบัติ มุ่งทวีพงษา, อนุชิต รวมธารทอง, จาตุรงค์ ตันติบัณฑิต
ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์
กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์
ผู้ป่วยสูงอายุและการใช้ยาร่วมหลายขนาน: แนวทางการปรับปรุงการใช้ยาในแผนกผู้ป่วยนอก
พสิษฐ์พล วัชรวงศ์วาน
Common adverse drug reaction
อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ
วิธีการป้องกันการสูญเสียสายตา จากโรคแผลกระจกตาติดเชื้อ
โกศล คำพิทักษ์
ป้องกันภาวะตาบอดจาก "เบาหวานขึ้นจอตา" ได้อย่างไร
กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล
การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเห็น
ณัฐพล วงษ์คำช้าง
การล้มในผู้สูงอายุ (Falls in elderly)
นิพนธ์ ดิศกัมพล
การมีสุขภาวะกระดูกที่ดีในวัยหมดประจำเดือน
นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ, อาทิตย์ บุญยรางกูร
The Current State of Osteoporosis Awareness
ชญานิน อ่างทอง
การจัดการความปวดด้วยการแพทย์แผนไทย
จุไรรัตน์ บุญรวบ
การใช้ยาระงับปวดในผู้ป่วยมะเร็ง
ปรียพรรณ อรุณากูร
พยาธิวิทยาของมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงชนิดที่ถือกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุ
วรภพ สุทธิวาทนฤพุฒิ
การรักษาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะกระจายด้วยการผ่าตัด
อมรพล กันเลิศ
Role of radiotherapy or radiochemotherapy in locally advanced rectal cancer with resectable synchronous liver metastasis
อรรถพล พินิจพัชรเลิศ
การดูแลผู้ป่วยโรคอ้วนสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติ
ศานิต วิชานศวกุล
โรคอ้วนในเด็ก
พัชราภา ทวีกุล
การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน
พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ, วีระยุทธ โถวประเสริฐ
ภาวะน้ำหนักเกิน โรคอ้วน และการลดน้ำหนัก
จุฑามาศ ทองลิ่ม
End of life, not end of care-4 pediatric aspects
อิศรางค์ นุชประยูร
End of Life, not End of Care Part I : Being Holistics แนวทางการดูแลด้านจิตใจและจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ลำพู โกศัลวิทย์
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน
เรือนขวัญ กัณหสิงห์
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่บ้าน
เรือนขวัญ กัณหสิงห์
End of life, not End of Care Part-II: an overview of palliative care การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
โรคเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น
พรทิพา อิงคกุล
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น