จำนวนผู้เยี่ยมชม 21270 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2558)
ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2558
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
อุณหภูมิโลกกับการเสียชีวิต
ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
นิพนธ์ต้นฉบับ
CT Exophthalmometry: A normal value in adult Thai population
Utairat Chaumrattanakul, Apichaya Sripariwuth
Pathology diagnosis and discrepancy of marrow examination at Thammasat University Hospital
Naree Warnnissorn, Pakatip Silpamongkolkul, Paisarn Boonsakan, Nonglak Kanitsap
A preliminary survey of Acanthamoeba spp. contamination in contact lens storages from health science students of Rangsit University, Thailand
Chalermpon Kaewjai, Sirima Kitvatanachai, Siriporn Kowaboot
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไข้จากเม็ดเลือดขาวต่ำของผู้ป่วยมะเร็งหลังการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
ปิยะวดี เทพรัตน์, นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
การประเมินฟองอากาศขนาดเล็กในหลอดเลือดด้วยการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในเจ้าหน้าที่ ห้องปรับบรรยากาศที่ให้การดูแลผู้ป่วยในห้องปรับแรงดันบรรยากาศสูง
ธนวัฒน์ ศุภนิตยานนท์, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, ธนษวัฒน์ ชัยกุล, พัฒนชัย เฉลิมวรรณ์
บทบาทหน้าที่ของแพทย์ประจำสถานประกอบการจากมุมมองของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแถบชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเทศไทย
ยุทธนา ยานะ, สุนทร ศุภพงษ์
ภาวะหมดไฟในการทำงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้แทนยาบริษัทยาข้ามชาติ
วัลลภ วิชาญเจริญสุข, สุนทร ศุภพงษ์
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเสียงผิดปรกติในกลุ่มครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
อุษณีย์ จันทร์ตรี, สรันยา เฮงพระพรหม
การศึกษาลักษณะและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บจากการทำงานของชาวนาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
จุฑารัตน์ จิโน, วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังอักเสบบริเวณมือของคนงานโรงงานเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกในจังหวัดราชบุรี
วิภาสิริ สายพิรุณทอง, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, ประณีต สัจจเจริญพงษ์
ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อสมรรถภาพปอด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด
ศศิภา บูรณพันธฤกษ์, ปรียาภรณ์ สองศร
ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกใช้สถานบริการนวดแผนไทยของประชาชน ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นันธิยะ ศรีแก้ว, นิตยา วัจนะภูมิ, ชัยณรงค์ อภิณหพัฒน์
ผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองต่อความรู้ เจตคติ และความถูกต้องในการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
วราพร วิริยะอลงกรณ์, กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
บทปริทัศน์
โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก และการรักษาด้วยการผ่าตัด
ปรีดิ์ นิมมานนิตย์
แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาก้อนเนื้องอกของต่อมไทรอยด์ในหญิงตั้งครรภ์
วิไลรัตน์ ประเสริฐ
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมพาราไทรอยด์ทำงานเกินแบบปฐมภูมิ
วิไลรัตน์ ประเสริฐ
ระบาดวิทยาและปัจจัยความรุนแรงในการทำให้เกิดโรคของเชื้อ Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii
ระพี ธรรมมีภักดิ์, ธวัชชัย กิตติ, สุทธิรัตน์ สิทธิศักดิ์
บทความพิเศษ
เอ็นซัยม์ทีโลมีเรส
มานพ พิทักษ์ภากร, สมชัย บวรกิตติ, วิรัช ศรีพัฒนาสกุล
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น