จำนวนผู้เยี่ยมชม 34785 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 18 ฉบับผนวก (กรกฎาคม 2561)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประชุมวิชาการ 2561
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
อนุชา อภิสารธนรักษ์
นิพนธ์ต้นฉบับ
การเกื้อหนุนของครอบครัวต่อความสำเร็จในการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ชไมพร กาญจนกิจสกุล
บทปริทัศน์
ยารักษาต้อเนื้อหรือสลายต้อกระจกมีจริงหรือไม่
สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
ช่วยผู้สูงวัยให้เป็นสุดยอดปู่ย่าตายาย
วนิดา เปาอินทร์
โรคต่อมลูกหมากโต
ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์, ธีรยุทธ ตั้งไพฑูรย์
การวินิจฉัยและการรักษาภาวะขาขาดเลือดเรื้อรังขั้นวิกฤต
กนกลดา ศรีเกื้อ
การออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม
พศวีร์ ขวัญช่วย
ภาวะการสูญเสียการได้ยินในผู้สูงอายุ
นิดา ไรท์, ยศวี วังวรวุฒิ, กัญญารัตน์ จรูญผล
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น