จำนวนผู้เยี่ยมชม 27264 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2559)
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2560
ISSN : 1513-5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
บทบรรณาธิการ
แค่ขยับก็เพิ่มกำ􀂟ลังใจ
สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์
นิพนธ์ต้นฉบับ
การประเมินสมรรถนะ ความรู้ และทักษะด้านจักษุวิทยาของ นักศึกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณวพล กาญจนารัณย์, สุธี อนันต์ประเสริฐ
การสำ􀂟รวจระดับสายตาของผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี
ปรีดี บัญญัติรัชต, ดาริกา เอกบูรณะวัฒน์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, พุทธิชัย แดงสวัสดิ์, หทัยรัตน์ บุรีทาน
Notch criteria สำ􀂟หรับการวินิจฉัยโรคหูตึงจากเสียง
วิทยา พิเชฐวีรชัย, ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง, ศิรินทร์ทิพย์ ชาญด้วยวิทย์
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการผิดปรกติของระบบ กล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในกลุ่มพนักงานเจียระไนเพชร กรุงเทพมหานคร
เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
การศึกษาสิ่งคุกคามทางสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรมที่ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีทำ􀂟การสำ􀂟รวจ
ชีวรัตน์ ปราสาร, อรพรรณ ชัยมณี
การรับรู้บทบาทและหน้าที่ของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ของ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
วัชรอาทร ดุลยสถิตย์, วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, นวพรรณ ผลบุญ
ผลของการฝึกแบบมีข้อมูลป้อนกลับด้วยการมองเห็นจาก เครื่องชั่งน้ำ􀂟หนักแบบสปริงต่อแรงในการดัดดึงเพื่อการรักษา ในนักศึกษากายภาพบำ􀂟บัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สันทณี เครือขอน, สิริลักษณ์ กาญจโนมัย
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
พิชามญชุ์ ค้าแพรดี, อดิศักดิ์ สัตย์ธรรม
การจัดการของเสียอันตรายและความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการวิจัยและหน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชิษณุชา สัตพนพันธุ์, พลวัฒน์ ติ่งเพ็ชร
การกำ􀂟จัดฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำ􀂟เสียจากห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ด้วยถ่านกัมมันต์
วัชรินทร์ ปะนันโต
บทปริทัศน์
Diversity of killer immunoglobulin-like receptors (KIRs) and disease associations
Suwit Chaisri, Chanvit Leelayuwat
แนวทางการดูแลรักษาวัณโรคในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
วรางคณา กีรติชนานนท์, สุริยา กีรติชนานนท์
Endocan ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพชนิดใหม่
ขวัญนันท์ นันทวิสัย
บทความพิเศษ
การบำ􀂟บัดรักษาผู้ป่วยด้วยเซลล์ต้นกำ􀂟เนิด
สุรพล อิสรไกรศีล, สมชัย บวรกิตติ
ปกิณกะ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร H (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
จดหมายถึงบรรณาธิการ
ธรรมศาสตร์เวชสาร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
จากราชบัณฑิตยสภา
นายแพทย์ปานเทพ สุทธินนท์
การถ่ายโอนประจุสมอง
ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น