จำนวนผู้เยี่ยมชม 27205 คน
 
 เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
กรุณา Download โปรแกรม


 
 
 
 
 
ธรรมศาสตร์เวชสารปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
ISSN : 1513 - 5241

Table of Contents
บรรณาธิการแถลง
บรรณาธิการแถลง
อนุชา อภิสารธนรักษ์
บทบรรณาธิการ
การพัฒนาวารสารสถาบันสู่ระดับนานาชาติ
สมชัย บวรกิตติ
นิพนธ์ต้นฉบับ
Combined effects of lithium chloride and butylated hydroxyanisole on neuronal differentiation of Wharton’s jelly mesenchymal stem cells
จิราพร จรอนันต์, นิรมล ธรรมวิริยสติ, วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
Intestinal parasitic infection among school age students in Lakhok subdistrict, Pathumthani province, Thailand
พงศกร มาตย์วิเศษ, สิริมา กิจวัฒนชัย, สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์, สุพัตรา วัฒนสาธิตอาภา, อดุลย์ บุญเฉลิมชัย
อัตราการติดเชื้อของพยาธิเข็มหมุดในนักเรียนระดับประถมศึกษา ๑ - ๓ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
ภัทธกร บุบผัน, รัตน์ติพร โกสุวินทร์, ปะการัง ศรีมี
การศึกษาย้อนหลัง ๕ ปีในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคกลากที่หนังศีรษะ
ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร
ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะท้องผูกในเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรรณพัชร พิริยะนนท์, ศุกระวรรณ อินทรขาว, อภิญญา ยวงทอง
การเปรียบเทียบสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในผู้สูงอายุไทยที่มีสุขภาพดี และผู้สูงอายุที่มีความบกพร่องของการรู้คิด
กรอนงค์ ยืนยงชัยวัฒน์, ศิรสิทธิ์ คำปาแก้ว, ปิยาภัสร์ ภูมิรักษ์, สวรส ชูสิทธิ์, กิดาการ ฉิมเล็ก, ขจรศักดิ์ พงษ์พานิช, สมฤดี หาญมานพ
การกลับเข้าทำงานในพนักงานที่ประสบอันตรายจากการทำงานที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์, อรพรรณ ชัยมณี
บทปริทัศน์
การผ่าตัดจัดกระดูกขากรรไกรก่อนจัดฟัน
อุดม ว่องไวทองดี, ปาริฉัตร ลิ้มสุวรรณ, คมสันต์ อภิญญาอุปถัมภ์, กอบชัย ภูมิพาณิชย์
วัฒนธรรมสุขภาพล้านนาเพื่อการดูแลสุขภาพ
สามารถ ใจเตี้ย
ภาวะติดงาน: แนวคิด ความหมายและผลกระทบต่อการทำงานและองค์กร
วิศิษฎ์ เนติโรจนกุล, พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
บทความพิเศษ
Precision Medicine and Tuberculosis
สมชัย บวรกิตติ, มานพ พิทักษ์ภากร
เปรียบเทียบอาหารเมดิเทอร์เรเนียนกับอาหารไทย
สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ปรียา ลีฬหกุล, สมชัย บวรกิตติ
ปกิณกะ
กลัว PM2.5 ?
สมชัย บวรกิตติ
ตัวรับแอนติเจนหลากชนิด
มานพ พิทักษ์ภากร, วรพรรณ เสนาณรงค์, สมชัย บวรกิตติ
พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อักษร I (ต่อ)
คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทยศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
จดหมายถึงบรรณาธิการ
ชื่อบทความที่สมควรกระทัดรัด
สุรจิต สุนทรธรรม
สถานการณ์วัณโรคในประเทศไทย
รังสรรค์ ปุษปาคม
ภาวะเครียดเหตุเติมออกซิเจน
สมชัย บวรกิตติ
 
 
 
ขอเชิญผู้ประสงค์ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย นิพนธ์ต้นฉบับ บทปริทัศน์ บทความฟื้นวิชา บทความพิเศษ บทปกิณกะ เพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สนใจส่งบทความที่ กองบรรณาธิการธรรมศาสตร์เวชสาร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ๙๙ หมู่ ๑๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กทม. ๑๒๑๒๐ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่
โทรศัพท์ 02-926-9697 โทรสาร 02-9629676
อีเมล์ tmj.journal@yahoo.com
เว็บไซต์ http://www.med.tu.ac.th/TMJ
 
ศูนย์ TCI จัดประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายและการพัฒนาวารสารไทย ครั้งที่ 7 พร้อมเผยความก้าวหน้าการพัฒนาฐานข้อมูล ACI เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปิดเสรีอาเซียน ณ รร.วินเซอร์ สวีท กรุงเทพฯ (3 ก.ย. 55)
 
เพื่อความรวดเร็วและตอบสนองได้มากขึ้น กรุณาดาวน์โหลดเพื่อใช้ Internet Explorer version 8 หรือสูงกว่านั้น