การขออนุมัติการวิจัยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 เอกสารที่ใช้ประกอบเพื่อขออนุญาตการทำวิจัยในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
                      1. บันทึกข้อความนำส่ง เรียนถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ขอให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน)
                      2. โครงการวิจัย ฉบับภาษาไทย  1 ชุด
                      3. เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย  1 ชุด
                      4. หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  1  ชุด
                      5. แบบบันทึกข้อมูลสำหรับการวิจัย/แบบสอบถาม   1  ชุด
                      6. สำเนาหนังสือรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มธ.   1 ชุด
                      7. CD บันทึกข้อมูลข้อที่ 2-6   1 แผ่น
รอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิจัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เดือนละ 2 ครั้ง  และเมื่อผลพิจารณาออกแล้วจะแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ จึงจะสามารถเข้าดำเนินการวิจัยได้
ติดต่อส่งเอกสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวรวรรณ  สโมสรสุข (เบลล์)
 หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 7
    โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 02-926-9451
 
1.ตัวอย่างบันทึกข้อความขอทำวิจัย  ( Download Form )
2.แบบตรวจสอบความครบถ้วน ( Download Form )
3.ตารางรายการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์เพื่อการวิจัย  ( Download  Form )
4.ตารางบันทึกการค้นแฟ้มเวชระเบียนเพื่อการวิจัย ( Download Form )    
5.ตัวอย่างหนังอนุมัติการทำวิจัย ( Download )
6.ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย (Download) (Work Flow)
7.เอกสารแจ้งเปิด HN ( Research No. )
8.เอกสารแจ้งห้องการเงิน ( Download)