แบบฟอร์มขอใช้บริการศูนย์วิจัยทางคลินิก CRC

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ขอใช้บริการ ศูนย์วิจัยทางคลินิก

 CRF FC 0001/______ form( Download)

                                                       

พร้อมแนบเอกสารดังนี้

1.โครงร่างงานวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯ

2. ประวัติทีมวิจัย

3. สำเนาใบรับรองการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน และใบรับรองการผ่านการอบรมแนวทางการวิจัยทางคลินิกที่ดี ( GCP )

ผู้วิจัยส่งเอกสารขอใช้บริการได้ที่ ศูนย์วิจัยทางคลินิก ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 หรือทางอีเมล์ crcmedtu@gmail.com หรือทาง line@ medtucrc