เจ้าหน้าที่ช่วยงานวิจัยทางคลินิก

ศูนย์วิจัยทางคลินิกเปิดให้บริการช่วยงานวิจัยทางคลินิก

โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยวิจัยทางคลินิกที่ได้ผ่านการอบรมและพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐาน ได้แก่ Good Clinical Practice traning (GCP) จริยธรรมการวิจัยทางคลินิกหรือการทดลองที่เกี่ยวข้องในคน ให้บริการโดยพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่วิจัยที่ได้ผ่านการอบรมแล้ว