แบบฟอร์มขอใช้บริการคลินิกวิจัย

แบบขอใช้บริการคลินิกวิจัย (Research Clinic) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

CRF FC 0011/______ Form( Download )

                                                

ส่งเอกสารขอใช้บริการได้ที่   ศูนย์วิจัยทางคลินิก ตึกกิตติวัฒนา ชั้น 4 (ส่วนต่อขยายระยะที่ 2) หรือทาง crcmedtu@gmail.com