หัวหน้าภาควิชา

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.พญ. ประภาศรี กุลาเลิศ