1. ทุนวิจัยภายใน มธ. ประกอบด้วย

          1.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไป (ประเภทไม่เกิน 120,000 .- , ไม่เกิน 300,000 .-)
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยจากการทำงานประจำทางคลินิก
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน
    • ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาแพทย์
    • ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ รางวัลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประกวดผลงานวิจัยที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการประจำปีของคณะ
         1.2 ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน
         1.3 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากกองทุนมหาวิทยาลัย

2. ทุนวิจัยภายนอก มธ. ประกอบด้วย

        2.1 แหล่งทุนจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การอาหารและยา เป็นต้น
       2.2 แหล่งจากทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
       2.3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
       2.4 แหล่งทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
       2.5 แหล่งทุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
       2.6 แหล่งทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
       2.7 แหล่งทุนอื่นๆ

 • ปฏิทินทุน ช่วงเวลาการรับสมัครทุนวิจัยภายในและภายนอกของคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 
 • Downloads แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเสนอขอรับทุน
หมายเหตุ: การเปิดรับทุนวิจัยเป็นทุนวิจัยที่เปิดรับสมัครเป็นประจาทุกๆปี สาหรับแหล่งทุนวิจัยอื่นที่มีการเปิดรับสมัครทุนงานบริหารการวิจัยจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเป็นระยะ

สอบถามเพิ่มเติม
 • คุณศิริกานต์ – โทร 7537 (ทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร์,ทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน)
 • คุณวณิชชา – โทร 7538 (ทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,แหล่งทุนวิจัยภายนอก)