ผู้บริหาร

thipaporn copy1

รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

sirikul copy1

ศ.ดร.ศิริกุล มะโนจันทร์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

navapol copy1

รศ.นพ.ณวพล กาญจนารัณย์

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

เจ้าหน้าที่

praw

สรชา พุ่มสัมฤทธิ์

หัวหน้างานบริหารการวิจัย

งานห้องปฏิบัติการวิจัย----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

288643

วนัสยา สุอังคะวาทิน

นักวิจัยชำนาญการ

Tu2

เฉลิม จันทร์สม

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ

Banana

ชิษณุชา สัตพนพันธุ์

นักวิจัยชำนาญการ

Aundy

วรรณภา บุตรโคตร

นักวิจัยปฏิบัติการ

Bum

วนิดา กุลนชัยพูน

นักวิจัยชำนาญการ

Nan

นฤมล ศรีดี

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yui

วิไลวรรณ ฉิมคง

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

Cat

วรัญญา เลิศปรีชา

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

Pluem

ประวิทย์ แป้นจันทร์

เจ้าหน้าที่วิจัย

Num

ณัฐฐิชา ชะนะนิล

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

วารสาร AMJAM -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zeven

ไกรเทพ ธรรมเดช

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ

Aom

ศศิพร วงษ์ภมร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานบริหารธุรการ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nok

วณิชชา เทราซาว่า

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

A

ศิริกานต์ สุวรรณรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

Jeen

จินตนา ศรีธิน้ำโท้ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร