10 Best Crypto Exchanges 2023Top Cryptocurrency Exchanges RankingLINKS
personal

วิสัยทัศน์  

องค์กรชั้นนำในการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับสากลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1.สนับสนุนพัฒนานักวิจัยและนวัตกรให้ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

2.จัดหา ให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิจัยเพื่อตอบสนองงานวิจัย

3.กำกับดูแลมาตรฐานการวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

4.ให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

5.สร้างบรรยากาศการวิจัยและส่งเสริมวัฒนธรรมการเป็นองค์กรการวิจัย

โครงสร้าง