งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) 99/209 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สำนักงาน อาคารราชสุดา ชั้น 4         โทร. 02-5644444-59

หัวหน้างาน   

สรชา  พุ่มสัมฤทธิ์                 7533

งานจริยธรรมการวิจัยในคน (EC)

 • วิไลวรรณ  ฉิมคง             7535
 • วรัญญา  แสงงิ้ว              02-926-9704
 • ณัฐฐิชา ชะนะนิล            7535
 • ประวิทย์ แป้นจันทร์        7535

     งานวารสาร AMJAM

 • ไกรเทพ ธรรมเดช         7532
 • ศศิพร วงษ์ภมร             7532

งานบริหารธุรการ

 • ศิริกานต์  สุวรรณรินทร์       7537
 • วณิชชา  สุภาการณ์           7538
 • จินตนา ศรีธิน้ำโท้ง           7539

หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง  อาคารคุณากร ชั้น 8  

 • วนัสยา  สุอังคะวาทิน         02-926-9830
 • วรรณภา บุตรโคตร            02-926-9830
 • ชิษณุชา สัตพนพันธุ์           02-926-9830
 • เฉลิม  จันทร์สม                02-926-9820
 • นฤมล  ศรีดี                     02-926-9820
 • วนิดา กุลนชัยพูน            02-926-9830