ประกาศการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (CENTER OF EXCELLENCE – COE)