วิสัยทัศน์ (vision)

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำ ในการผลิตแพทย์ งานวิจัย และการบริการทางสังคม

พันธกิจ (mission)

  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สู่ระดับชาติและนานาชาติ
  3. การบริการทางการแพทย์และวิชาการสู่สังคม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและทันสมัย

เนื้อหาข่าวสารล่าสุด

ประชุมวิชาการเวชาศาสตร์ฟื้นฟูประจำปี 2565

การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

The 2022 Annual Scientific Meeting of the Royal College of Physiatrists of Thailand and the Thai Rehabilitation Medicine Association 8-11 December 2022

เตรียมพบการงานประชุมวิชาการประจำปี 2565 จัดโดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย ในวันที่ 8-11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัด ชลบุรี ใน Theme: Rehabilitation Medicine for Well-being and Aging

สามารถสมัครได้ที่ https://webcast.live14.com/trma2022/#section-register

(เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม2565 เวลา 11.00น. -12.00น.ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกันซึ่งทาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิษณุ กัมทรทิพย์ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงชื่นชม ชื่อลือชา หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงเป็นสักขีพยาน

(เพิ่มเติม…)