ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จากงบกองทุนวิจัย คณะแพทย์ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567