คลินิกวิจัย


ระบบการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยครบวงจร มีรายละเอียดดังนี้

1. ออกแบบงานวิจัยตั้งแต่รูปแบบวิจัย ขนาดตัวอย่างและวิธีการเก็บตัวอย่าง
2. ออกแบบเครื่องมือในการเก็บบันทึกข้อมูลรวมถึง CRF
3. วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. ส่งปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติ่ม

การบริหารจัดการข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้

1. บันทึกข้อมูลและจัดทำ Template สำหรับบันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
3. เชื่อมต่อข้อมูลที่มีหลายแฟ้มข้อมูล
4. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล
5. สร้างตัวแปรจากข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
7. รายงานผลในตาราง
8. ให้คำปรึกษาด้านขนาดตัวอย่าง และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล