ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัย สำหรับแหล่งทุนวิจัยภายนอก

ประกาศของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าธรรมเนียมสำหรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพของโครงการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

   • แหล่งทุนภายนอกภาครัฐ           2,000 บาท/โครงการ
   • แหล่งทุนภายนอกภาคเอกชน    5,000 บาท/โครงการ

วิธีการชำระ

 1. ชำระเป็นเงินสด ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียม (ตัวอย่าง) ** ระบุว่า ค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยเพื่อนำเข้ากองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 091-0-28401-7  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กองทุน) **เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ติดต่องานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 พร้อมสลิปหลักฐานการโอนเงิน และใบนำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

หรือ ส่งใบ pay-in มาที่เบอร์แฟกซ์  02-5643043 (คุณรุ่งนภา) พร้อมระบุรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นค่าธรรมเนียมการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย เพื่อนำเข้ากองทุนวิจัย มธ.
 • ชื่อบริษัทที่ให้ออกใบเสร็จ

แล้วติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน ที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  (โทรสอบถามก่อนเข้ามารับใบเสร็จ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5644444 ต่อ 1354)

 1. สั่งจ่ายเป็นเช็ค ในนาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำส่งที่งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2