ขั้นตอนการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก  (Flow Chart of Initial Review)

ผู้วิจัยส่งโครงร่างการวิจัย

old-go-down

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการฯ ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารโครงร่างการวิจัย

old-go-down

ประธาน/เลขานุการกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้ง

  • กรณีพิจารณาในที่ประชุม แต่งตั้งผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยอย่างน้อย 2  ท่าน โดยผู้ทบทวนโครงร่างการวิจัยท่านที่ 2 จำนวน 1 ท่านซึ่งไม่อยู่ในสาขาแพทย์
  • กรณีพิจารณาแบบเร่งด่วน แต่งตั้งกรรมการฯ/กรรมการเสริม ฯ จำนวน 2  ท่าน  หากเป็นโครงร่างการวิจัยที่มีเอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย และหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย มอบหมายกรรมการฯ /กรรมการเสริม ฯ ซึ่งไม่อยู่ในสาขาการแพทย์อีก 1 ท่านเป็นผู้พิจารณาโครงร่างการวิจัย

กรณีที่โครงร่างการวิจัยเข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณา (Exempt from Review)

- เลขานุการคณะกรรมการฯทบทวน พิจารณาตัดสินโครงการที่เข้าข่ายได้รับยกเว้นการพิจารณาและนำเสนอประธานคณะกรรมการ

old-go-down