อาจารย์

หัวหน้าภาควิชา

ผศ.พญ.ปริฉัตร  เคอร์รี่

 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • Research fellowship in Neuroanesthesia, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, University of Washington Seattle, WA, USA
ผศ.นพ.วรางกูร อุฬารางกูร
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล
ผศ.พญ.ศิริวัน  ตติยานุพันธ์วงศ์
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ผศ.นพ.สุดสยาม  มานุวงศ์
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • Clinical fellowship in Ambulatory and transplant Anesthesia, Vancouver General Hospital, University of British Columbia, Vancouver, Canada
ผศ.พญ.อลิสา  เสียงลิ่วลือ
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ผศ.พญ.ปรียพรรณ  อรุณากูร
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • Research fellowship in Pain, The University of IOWA, USA
อ.พญ.สุขุมากร  วรธงไชย
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.นพ.เจษฎายุทธ  ศักดิ์อรุณชัย
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ผศ.พญ.ชลทิชา  ศรีภักดี
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Clinical fellowship in pediatric anesthesia, McMaster University, Hamilton, Canada
 • Clinical fellowship in anesthesia in minimally invasive surgery, McGill University, Montreal, Canada
ผศ.พญ.ธีรดา  จันทร์ดี
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Research fellowship in Trauma Anesthesia, Department of Anesthesiology and Pain Medicine, University of Washington Seattle, WA, USA
 • Clinical fellowship in Hepatobiliary and Transplant anesthesia, Royal Victoria hospital, McGill University, Montreal, Canada
อ.พญ.วรัญญา  เลิศไพฑูรย์พันธ์
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดแดงใหญ่และทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.พญ.เนรัญชลา  สุนทรเกส
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.พญ.อาภากร  คุณาวุฒิ
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.พญ.ภัทรา  เมตตาสิทธิกร
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.นพ.นิรุจิ  แสงสมส่วน
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.นพ.ศิริชัย  เพชรอุทัยรุ่ง
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
อ.พญ.ชุติมา  ผลึกมณฑล
 • พบ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
 • วว.วิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์