งานเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้พัฒนาระบบ Login ใหม่ ในการเข้าใช้งาน Internet ของคณะแพทยศาสตร์

งานเทคโนโลยีทางศึกษา กำลังดำเนินการทำมาตรฐาน ISO 27001

โดยต้องปรับเปลี่ยนรหัสผ่าน “เริ่มต้นใหม่” ของทั้งระบบงานและเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
ให้มีเกิน 8 ตัวอักษร ทางงานเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ปรับเป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายทางมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตามคู่มือ
https://drive.google.com/file/d/1xiF0g1ISwwrgKscWoNMVPCRctTvvRmZp/view?usp=sharing