เบอร์ติดต่อภายใน

สำนักงานคณบดี  02-926-9672-3
งานบริการการศึกษา 02-926-9675, 02-926-9696-7
งานนโยบายและแผน 02-926-9667-8
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-926-9680-1
งานบริหารทั่วไป 02-926-9669-70
งานบริการสังคม 02-926-9702-3
งานวิจัย 02-926-9705-6
งานคลังและพัสดุ 02-926-9682-5
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 02-926-9687
งานกิจการนักศึกษา 02-926-9686, 02-926-9701
สถานเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 02-926-9795, 02-926-9802
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก 02-926-9710-12
กุมารเวชศาสตร์ 02-926-9680-1
จักษุวิทยา 02-926-9473