ผู้บริหาร

รศ.นพ. ดิลก ภิยโยทัย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 
ศ.ดร.นพ. ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
ศ.ดร.นพ. ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
รศ.พญ. อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์
รองคณบดีฝ่ายการคลังและแผน
ผศ.นพ. สกล มนูสุข
ผศ.นพ. สกล มนูสุข
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
รศ.พญ. นงลักษณ์ คณิตทรัพย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา
รศ.นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
รศ. ศิริเพ็ญ ต่ออุดม
รศ. ศิริเพ็ญ ต่ออุดม
รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
ผศ.นพ.ประกาศิต สงวนจิตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
รศ.พญ. วินิทรา นวลละออง
รศ.พญ. วินิทรา นวลละออง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผศ.พญ. ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ผศ.พญ. ศิริภัทร เกียรติพันธุ์สดใส
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
รศ.พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
รศ.พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.นพ. อัสนี ทองอยู่
ผศ.นพ. อัสนี ทองอยู่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
รศ.นพ. ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
รศ.นพ. ภาสกร ศรีทิพย์สุโข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
อ.พญ. นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ
อ.พญ. นิพัทธา วินะยานุวัติคุณ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการคลังและแผน
อ.ดร.นพ. สิระ นันทพิศาล
อ.ดร.นพ. สิระ นันทพิศาล
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
ผศ.ดร.นพ. พสิษฐ์พล วัชรวงศํวาน
ผศ.ดร.นพ. พสิษฐ์พล วัชรวงศํวาน
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
รศ.พญ. อารยา ศรัทธาพุทธ
รศ.พญ. อารยา ศรัทธาพุทธ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร. กัลยา อารีย์
ผศ.ดร. กัลยา อารีย์
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ. ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
ผศ.นพ. ภัทรวิน ภัทรนิธิมา
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ. อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ผศ.นพ. อินทนนท์ อิ่มสุวรรณ
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.นพ. ชินกาจ บุญญสิริกูล
ผศ.นพ. ชินกาจ บุญญสิริกูล
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
ผศ.ดร. นันทวรรณ ศูนย์กลาง
ผศ.ดร. นันทวรรณ ศูนย์กลาง
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา
อ.ดร. ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์
อ.ดร. ปรรณณวัชญ์ ไชยวัฒนนันทน์
ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย