วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันแพทยศาสตร์ชั้นนำ เพื่อประชาชน

สร้างผู้นำทางการแพทย์ และงานวิจัย มุ่งสู่สากล

พันธกิจ

1. ด้านการศึกษา ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม (Excellent education)
2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้มีการสร้างงานวิจัย ก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Excellent research & innovation)
3. ด้านการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ เพื่อสรรค์สร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในสังคม (Excellent health and academic service)
4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Excellent or Smart organization)