ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ผลิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ (Education strategies)

 • เสริมสร้างจุดแข็งตามพื้นฐานของคณะซึ่งมีความโดดเด่นในหลักสูตรที่เน้น PBL และ CBL
 • สนับสนุนการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • นำหลักการ Talent management มาใช้กับอาจารย์ผู้สอน
 • ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน
 • ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนหลังปริญญา การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในทุกภาควิชา
 • ให้ความสำคัญในการร่วมมือระหว่างองค์กรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สร้างโอกาสในการเรียนรู้แบบสากล

2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย (Research strategies)

 • ส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยแบบมุ่งเป้าหมาย (target-oriented research)
 • ส่งเสริมการวิจัยในเชิงการร่วมมือแบบ multicenter หรือ multidiscipline
 • นำจุดแข็งจากการจัดการศึกษาระดับหลังปริญญาในสาขาระบาดวิทยามาเกื้อหนุนงานวิจัย
 • ส่งเสริมการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมและทำให้เกิดสุขภาวะในชุมชน
 • เสาะแสวงหาโอกาสทางการวิจัย
 • จัดตั้ง Clinical Research Center (CRC)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการทางการแพทย์และทางวิชาการ (Health & Academic service strategies)

 • ปรับการทำงานของสถานบริการปฐมภูมิ (คูคต)
 • งานบริการด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • งานบริการสังคม โดยทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข่าวสารให้หลากหลาย
 • จัดตั้งศูนย์จัดประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร (Organization management strategies)

 • Smart organization นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นลำดับต้นๆ
 • บริหารจัดการทางการเงินอย่างมืออาชีพและโปร่งใส
 • จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ รองรับการประเมินที่หลากหลาย
 • เน้นการร่วมมือระหว่างองค์กร (co-operation) ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 • เน้นหลักของการมีส่วนร่วม
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เสริมความสัมพันธ์ของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

การทำแผนยุทธศาสตร์ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2561 มีประเด็นดังนี้

 • ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
 • วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำกลยุทธ์ และตัวชี้วัด
 • จัดทำ Initiative Project ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์