ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบ Modified Essay Question และ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2561-2562