ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด)

ประกาศ

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ฯ 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงาน