ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ” Thammasat Hepatobiliary Pathology Workshop ” วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ ” Thammasat Hepatobiliary Pathology Workshop

ระหว่างวันศุกรที่ 17- อาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561

เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2 และห้อง Skill lab ชั้น 6
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

CV วิทยากร   ใบสมัคร