กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบ 4 การรับแบบ Admissions ประจำปี 61 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

กำหนดการ

แบบฟอร์มการรายงานตัวเข้าศึกษา 

แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่