ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2561

    

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี

ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2561

“Perioperative medicine in the modern era”

5-6 May 2018 

ลงทะเบียน Online

Conference registration
Workshop registration

ขออภัยค่ะขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้วค่ะ