ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม