หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ปร.ด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ปร.ด.)

Doctor of Philosophy Program in Community and Family Medicine (PhD – Community and Family Medicine)

ไม่มี coursework*

ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ *

พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมสัมมนาบัณฑิตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

เปิดรับสมัคร กรุณาติดตามที่ www.reg.tu.ac.th

www.medtu.tv/graduate-studies/

เว็บไซต์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

*ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา