การอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics-2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics-2018

มกราคม – ธันวาคม 2561

ห้องแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –รังสิต

…………………………………………………………………………………

เอกสารโครงการจัดอบรม    ใบสมัคร   หนังสือเชิญ