การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ Admissions ปี 2560 หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

…เอกสาร…

  • กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบกลาง (Admissions) และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  Download

  • แบบฟอร์มรายงานตัว หลักสูตรการแพทย์แผนไทยฯ ประจำปีการศึกษา 2560  Download

  • แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่  Download