การอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics-2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Applied Clinical Statistics-2018 มกราคม – ธันวาคม 2561 ณ ห้องแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ –รังสิต ………………………………………………………………………………… เอกสารโครงการจัดอบรม    ใบสมัคร   หนังสือเชิญ  

ประวัติและแนวทางการบริหารงานของผู้ตอบรับการทาบทามให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์

แนวทางการบริหาร นพ. ดิลก ภิโยทัย นโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์โดยรองศาสตร์ตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิโยทัย Click แนวทางการบริหาร นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง นโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง Click ประวัติ และ ผลงาน นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง ประวัติ และ ผลงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง Click แนวทางการบริหาร นพ.ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ นโยบายการบริหารคณะแพทยศาสตร์โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ Click ประวัติ และ ผลงาน นพ.ศักดิ์ชัย ประวัติ และ ผลงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ Click ประชาคมคณะแพทยศาสตร์ รายงานการประชุมการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ Click ประกาศฉบับที่ 3 คณะแพทย์ […]

1 2 3 4