บทความ วันสถาปนาคณะแพทย์ มธ.

“คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์จากอดีตถึงปัจจุบัน ก้าวต่อในอนาคต” เนื่องด้วยวันนี้ 19 มีนาคม เป็นวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ ผมอยากจะขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาเป็นไป ดังนี้ครับ -เมื่อ พ.ศ. 2522 ศ.ประภาศน์ อวยชัย เป็นอธิการบดี มธ.มีแนวคิดก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น -25 สิงหาคม 2529 เริ่มสร้าง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขึ้นก่อนคณะแพทย์ สมัย ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดี -19 มีนาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็นคณะแพทย์อันดับที่ 9 ของไทย โดยมีรพ.ธรรมศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทย์ -พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดย ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นนายสภามหาวิทยาลัย มีคำสั่งแยกรพ.ธรรมศาสตร์เป็นอิสระแยกออกจากคณะแพทย์ เพื่อให้การบริหารโรงพยาบาลคล่องตัวและอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี -นับตั้งแต่นั้นมาคณะแพทย์จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารใหม่แยกเป็นหน่วยงานหลัก ได้แก่ สถานวิทยาศาสตร์พรีคลีนิก สถานวิทยาศาสตร์คลินิก สถานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว […]

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2561

     ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และกลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญวิสัญญีแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และวิสัญญีพยาบาล เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี 2561 “Perioperative medicine in the modern era” 5-6 May 2018   ลงทะเบียน Online Conference registration Workshop registration Notice: JavaScript is required for this content. Notice: JavaScript is required for this content.ขออภัยค่ะขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้วค่ะ 

1 2 3 5