หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ปร.ด.)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (ปร.ด.) Doctor of Philosophy Program in Community and Family Medicine (PhD – Community and Family Medicine) ไม่มี coursework* ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ * พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กิจกรรมสัมมนาบัณฑิตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เปิดรับสมัคร กรุณาติดตามที่ www.reg.tu.ac.th www.medtu.tv/graduate-studies/ เว็บไซต์สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว *ทั้งนี้ขึ้นกับความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

1 2 3