แพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์คุณภาพสู่สากลเพื่อประชาชนทุกคน ด้วยลายเส้นของตึกโดม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบกับลายเส้นหนังสือ 2 เส้นและเส้นโค้งที่คล้ายรูปคนโอบ 3 เส้นไปบรรจบบนตราสัญลักษณ์โดยลายเส้นตึกโดมยังแสดงสัญลักษณ์ของรูปคนจับมือ ที่ด้านล่างลายเส้นหนังสือต่อเนื่องไปตัดกับเส้นโค้งคล้ายตัว Q สื่อถึงคุณภาพ
    ตราสัญลักษณ์สื่อความหมายว่า แพทยศาสตร์ มธ. เป็นสถาบันทางการแพทย์ที่ผสมผสานความรู้ระหว่างแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันที่มีระบบประกันคุณภาพทางวิชาการระดับชั้นนำของประเทศ ที่มีความเที่ยงตรง ทันสมัย ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ แห่งการก่อตั้งบนพื้นฐานของคณาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณภาพที่ประสานการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามจุดประสงค์บนจุดยึดเหนี่ยวเดียวกันคือธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน ที่จะก้าวไปสู่ทศวรรษที่ 3 ข้างหน้า ที่จะเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพระดับสากลบนพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)