สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานคณบดี 02-926-9672-3
งานบริการการศึกษา 02-926-9675, 02-926-9696-7
งานนโยบายและแผน 02-926-9667-8
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 02-926-9680-1
งานบริหารทั่วไป 02-926-9669-70
งานบริการสังคม 02-926-9702-3
งานวิจัย 02-926-9705-6
งานคลังและพัสดุ 02-926-9682-5
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 02-926-9687
งานกิจการนักศึกษา 02-926-9686, 02-926-9701
โครงการจัดตั้งสถานเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว 02-926-9795-9802
 เวชศาสตร์ชุมชน
 เวชศาสตร์ครอบครัว
สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก 02-926-9710-12
 กายวิภาคศาสตร์
 จุลชีววิทยา
 ชีวเคมี
 ปรสิตวิทยา
 เภสัชวิทยา
 สรีรวิทยา
สถานวิทยาศาสตร์คลินิก 02-926-9473
 กุมารเวชศาสตร์ 02-926-9514
 จักษุวิทยา 02-926-9473
 จิตเวชศาสตร์ 02-926-9477
 พยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร์ 02-926-9477
 รังสีวิทยา 02-926-9069
 วิสัญญีวิทยา 02-926-9489
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 02-926-9478
 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 02-926-9478
 ศัลยศาสตร์ 02-926-9523
 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 02-926-9475
 สูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ 02-926-9343
 โสต ศอ นาสิกวิทยา 02-926-9478
 อายุรศาสตร์ 02-926-9794
โครงการบัณฑิตศึกษา 02-926-9757-9
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 02-926-9837-8
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 02-926-9749

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)