ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.พยาบาล ต.เจ้าหน้าที่วิจัย ต.เภสัชกร ต.นักวิชาการสถิติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร


ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.พยาบาล
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์สาขากายวิภาคศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลระบบมัลติมิเทคชั่นหรือระบบมัลติโมด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหุ่นการศึกษา จำนวน 3 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.บุคลากร ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.คนงานห้องผ่าศพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 2/2560 ต.บุคลากร

จดหมายข่าวแพทย์โดม

 
ระบบตรวจสอบคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
E-Learning
E-Learning On Cloud
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ (Journal)
การแพทย์เพื่อประชาชน
Interesting cases รังสี - พยาธิ
แนวปฏิบัติที่ดีงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินผู้บริหาร ออนไลน์
ประเมินรายวิชาออนไลน์
วิดีทัศน์แนะนำคณะแพทยศาสตร์
Smart Intra
คลินิกสุขภาพจิต
อาจารย์ในดวงใจ 2557
ระบบคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
(ความพึงพอใจระหว่างหน่วยงาน)